Γεωθερμία

Γεωθερμία

Γεωθερμικές Αντλίες θερμότητας Hotjet W

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς τις μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εντούτοις, δεν παρουσιάζει ικανοποιητικό ποσοστό αξιοποίηση τους. Η άγνοια και η καχυποψία είναι μεταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτό. Η ΖΕΟΝ ΟΕ με την αξιοποίηση των ΑΠΕ, και συγκεκριμένα των αντλιών θερμότητας γεωθερμίας Hotjet W, έχει ως στόχο την αύξηση της χρήσης και την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, σε αντίθεση και πάντα σε σύγκριση με τα προβλήματα που προκαλούνται από την εξόρυξη και χρήση συμβατικών καυσίμων.

Γεωθερμία

Γεωθερμία ορίζεται η εκμετάλλευση της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και περτρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νερών, επιφανειακών ή υπογείων. Σύμφωνα με την θερμοκρασία που διέπει το πέτρωμα ή το ρευστό διαχωρίζεται σε αβαθής γεωθερμία ή γεωθερμικό πεδίο. η κατηγορία της γεωθερμίας προσδιορίζει τον τύπο αυτής και καθορίζει τη μορφή, τις εφαρμογές καθώς και τα δικαιώματα αξιοποιήσης της.

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας, κάτω από την επιφάνεια της γης. Η θερμοκρασία του υπεδάφους σε βάθη από 2 έως 100 μέτρα είναι περίπου σταθερή όλο τον χρόνο και κυμαίνεται περίπου από 14 έως 18 βαθμών Κελσίου στην Ελλάδα. Η εκμετάλλευση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ υπεδάφους και επιφάνειας (αβαθής γεωθερμική ενέργεια) μπορεί να γίνει με την χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) και δικτύου σωληνώσεων εντός του υπεδάφους έτσι ώστε να θερμάνουμε χώρους τον χειμώνα και να τους ψύξουμε το καλοκαίρι. Η γεωθερμική ενέργεια είναι διαθέσιμη όλον τον χρόνο και δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες της ατμόσφαιρας, είναι ανεξάντλητη, φυσικά καθαρή και δωρεάν διότι μας παρέχεται από την φύση.Η χρήση γεωθερμίας προσμετράτε στην ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου σύμφωνα με τον κανονισμό για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Γεωθερμικές Αντλίες θερμότητας Hotjet W κλειστού κυκλώματος


Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αξιοποιούν την πανταχού διαθέσιμη θερμική ενέργεια του εδάφους, συνδυάζοντας μια αντλία θερμότητας με έναν γεωεναλλάκτη. Ο γεωεναλλάκτης περιλαμβάνει σωλήνες τοποθετημένες σε τάφρους μέσα στο έδαφος, ή σε γεωτρήσεις, όπου κυκλοφορεί νερό σε κλειστό κύκλωμα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η γεωθερμική αντλία θερμότητας αφαιρεί θερμότητα από το έδαφος και την προσθέτει στο σύστημα θέρμανσης του κτηρίου. Αυτή η διεργασία αναστρέφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να παρέχει ψύξη.Τα καταλληλότερα συστήματα θέρμανσης-ψύξης γι’ αυτό το σκοπό είναι το ενδοδαπέδιο και τα Fan Coils.

Τα γεωθερμικά συστήματα που εκμεταλλεύονται την αβαθή γεωθερμική ενέργεια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) στα Γεωθερμικά συστήματα κλειστού κυκλώματος και β) στα Γεωθερμικά συστήματα ανοικτού κυκλώματος.

Τα γεωθερμικά συστήματα κλειστού κυκλώματος βασίζονται στην κατασκευή ενός εναλλάκτη στο υπέδαφος που ονομάζεται γεωεναλλάκτης. Ο γεωεναλλάκτης μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη. Ο γεωεναλλάκτης κατασκευάζεται από έναν αριθμό σωληνώσεων μέσα στις οποίες κυκλοφορεί νερό. Το χειμώνα τροφοδοτούμε την ΓΑΘ με νερό θερμοκρασίας περίπου 16 βαθμών Κελσίου από τον γεωεναλλάκτη, η οποία απορροφά περίπου 4 με 5 βαθμούς Κελσίου, πριν το επιστρέψει στην γη, και με μικρή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος παράγει έτσι ζεστό νερό χρήσης από 35 έως 45 βαθμούς Κελσίου κατάλληλο για θέρμανση χώρων με ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης ή με fan coil. Για την παραπάνω λειτουργία της ΓΑΘ καταναλώνουμε μόνο ηλεκτρικό ρεύμα, που χρησιμοποιείται από τον συμπιεστή αυτής και την αντλία νερού, που σε σχέση με την αποδιδόμενη θερμική ενέργεια αυτής είναι της τάξης του 20 με 25%. Το καλοκαίρι αντιστρέφεται η λειτουργία της ΓΑΘ έτσι ώστε να απορρίπτει θερμότητα από τους κλιματιζόμενους χώρους στο υπέδαφος με την χρήση του γεωεναλλάκτη. Η οριζόντια διάταξη του γεωεναλλάκτη χρησιμοποιείται όταν επαρκεί ο χώρος του οικοπέδου.

Ο γεωεναλλάκτης δεν απαιτεί καμία συντήρηση και έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50 χρόνια. Όσον αφορά την αντλία θερμότητας και τα εσωτερικά συστήματα θέρμανσης ψύξης, η διάρκεια ζωής τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη των αντίστοιχων συμβατικών συστημάτων, ενώ απαιτείται ελάχιστη συντήρηση. Η γεωθερμική αντλία θερμότητας λειτουργεί με χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, με κόστος λειτουργίας το 50% εκείνου του φυσικού αερίου για θέρμανση και 30-40% λιγότερο από τα άλλα συστήματα για ψύξη. Ανάλογα με τη χρήση, η απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου γίνεται σε 5-7 χρόνια.

 

Γεωθερμικές Αντλίες θερμότητας Hotjet W ανοιχτού κυκλώματος


Τα γεωθερμικά συστήματα ανοιχτού κυκλώματος αντλούν νερό από υπόγειο ταμιευτήρα με χρήση γεώτρησης και με την χρήση ενός ενδιάμεσου εναλλάκτη νερού/νερού που παρεμβάλλεται μεταξύ της ΓΑΘ και του ανοικτού κυκλώματος προσδίδουν ή απορροφούν ενέργεια στο σύστημα μας πριν το νερό επιστρέψει στον ταμιευτήρα. Το σύστημα αυτό ενδείκνυται σε περιοχές με ρηχό βάθος υδροφόρου ορίζοντα. Και εδώ εκμεταλλευόμαστε το πλεονέκτημα της σταθερής θερμοκρασίας που έχουν τα νερά του υπόγειου ταμιευτήρα καθ' όλο τον χρόνο ανεξάρτητα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Πλεονεκτήματα ΓΑΘ

  • · Αξιοποιούν τη μέτρια και σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θερμοκρασία του υπεδάφους, προκειμένου να παρέχουν αποδοτική θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό χρήσης στα κτίρια, με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
  • · Είναι καθιερωμένη και αξιόπιστη τεχνολογία
  • · Μειώνουν τις δαπάνες για θέρμανση και κλιματισμό από 25%-75%
  • · Μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές CO2
  • · Αυξάνουν την μακροπρόθεσμη αξία του κτιρίου σας
  • · Παρέχουν υψηλής ποιότητας άνεσης στους εσωτερικούς χώρους
  • · Προστατεύουν το περιβάλλον
  • · Συμβάλλον στην ενεργειακά αειφόρο ανάπτυξη

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την γεωθερμία, τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας της Hotjet και τις διαδικασίες εγκατάστασης του συστήματος επικοινωνήσετε μαζί μας.Μοιραστείτε το